Közjegyzőnél beszélhetek magyarul?

A közjegyző csak szlovák nyelvű okiratokat állíthat ki, azonban Önnek nem kell szlovákul beszélnie. Tolmácsot sem kell fizetnie, mivel maga a közjegyző vagy valamelyik alkalmazottja is betöltheti a tolmács és fordító szerepét. Sőt, magyar nyelvű okirat másolatát is hitelesítheti, ha ért magyarul. Ezért nyugodtan forduljon olyan közjegyzőhöz, aki érti és beszéli az Ön anyanyelvét! A magyarlakta városokban ez nem jelent gondot.

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

§ 41  

Notárske listiny sa spisujú v štátnom jazyku. Pokiaľ sa spisuje listina s účastníkom, ktorý tento jazyk neovláda, postupuje sa podľa § 53.


§ 53

(1) Ak účastník alebo niektorý svedok úkonu neovláda jazyk, v ktorom sa zápisnica spisuje (§ 41), priberie sa tlmočník, ktorý musí mať náležitosti spôsobilého svedka (§ 50); môže ním byť aj zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje.

(2) Ak notár ovláda jazyk, v ktorom koná účastník alebo svedok, možno upustiť od pribratia tlmočníka.

(3) V závere notárskej zápisnice je potrebné uviesť doložku o tom, že účastníkovi bol obsah zápisnice pretlmočený a že účastník s ním súhlasí. Ak bol pri – bratý tlmočník, pripojí na notársku zápisnicu svoj podpis.

(4) Tlmočníka si hradí účastník.§ 57 Vidimácia

(1) Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného tlmočníkom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine.
323/1992 sz. törvény a közjegyzői tevékenységről (Közjegyzői eljárás)

41. §


A közjegyzői okiratok államnyelven készülnek. Amennyiben olyan résztvevővel történik az okirat elkészítése, aki ezt a nyelvet nem ismeri, az 53. § szerint kell eljárni.

53. §

(1) Ha a jogügyletben résztvevő vagy a jogügylet más tanúja nem ismeri a nyelvet, amelyben a jegynyelvhasznalat zőkönyv készül (41. §), tolmács kerül bevonásra, akinek meg kell felelnie a tanúval szemben támasztott követelményeknek (50. §), ez a közjegyző alkalmazottja is lehet, aki a jegyzőkönyvet készíti.

(2) Ha a közjegyző ismeri a nyelvet, amelyben a résztvevő vagy tanú eljár, a tolmács bevonásától el lehet tekinteni.

(3) A közjegyzői jegyzőkönyv végén fel kell tüntetni egy záradékot arról, hogy a résztvevőnek a jegyzőkönyv tartalmát lefordították és a résztvevő egyetért vele. Amennyiben tolmács bevonására került sor, a közjegyzői jegyzőkönyvhöz aláírását csatolja.

(4) A tolmácsot a résztvevő fizeti.

57. § Hitelesítés

(1) A közjegyző hitelesíti az okirat másolatát, ha megbízhatóan meg tudja ítélni az okirat tartalmát azon a nyelven, amelyen készült. Amennyiben a közjegyző nem ismerné ezt a nyelvet, felszólítja a kérelmezőt államnyelvű fordítás tolmács általi biztosítására. Az okirat fordítását állandó jelleggel hozzá kell csatolni az okirathoz.