skip to Main Content

Igen, a polgári jogi eljárásban és a büntetőeljárásban egyaránt. Erre az ország összes bíróságán lehetőség van, nem csak a magyarlakta településeken. A polgári jogi eljárást szabályozó Polgári Perrendtartás szerint mindenkinek (állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül) joga van az eljárás során az anyanyelvét használni. A tolmácsolás/fordítás költségeit minden esetben az állam téríti. Benyújthatóak tehát magyar nyelven írt beadványok, a bíróság ilyen esetben köteles az ügyféllel az általa választott nyelven kommunikálni. A büntetőeljárásban akkor beszélhet valaki magyarul, ha kijelenti, hogy nem tud (megfelelő szinten) szlovákul. Ennek a kijelentésnek nincs semmiféle hátrányos jogi következménye, így nyugodtan lehet magyarul is beszélni büntetőügyekben is. Az esetleges fordítási, tolmácsolási költségeket ebben az esetben is az állam állja.

Zákon č. 99/1963 Z.z., Občiansky súdny poriadok§ 18
Účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv.

§ 141
(2) Trovy dôkazov, ktoré nie sú kryté preddavkom, ako aj hotové výdavky ustanoveného zástupcu, ktorý nie je advokátom, a trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumie, platí štát.

99/1963 sz. törvény a polgári perrendtartásról18. §
A polgári peres eljárásban a feleket azonos jogok illetik meg. A feleknek a bírósági eljárás során joguk van saját anyanyelvükön eljárni, vagy pedig olyan nyelven, amelyet értenek. Jogaik érvényesítése céljából a bíróság azonos lehetőségeket köteles számukra biztosítani.

141. §
(2) Az állam fizeti az előleg által nem fedett, illetve a bizonyítékokra fordított költségeket, az ügyvédnek nem minősülő kirendelt képviselő kiadásait, továbbá annak költségeit, hogy a peres fél anyanyelvén, vagy olyan nyelven jár el, amit ért.

Zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriado§ 2
(20) Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmočníka a prekladateľa.
301/2005 sz. törvény a büntetőeljárásról 2. §
(20) Ha a vádlott, ennek törvényes képviselője, a sértett, a résztvevő személy vagy a tanú kijelenti, hogy nem érti az eljárás nyelvét, joga van tolmácsra és fordítóra.
 Anyanyelvhasználati útmutató
Back To Top